1 Programové smerovanie

1.1 Aktivity VBH

Študentské biblické skupinky VBH

Základom našich aktivít sú pravidelné stretnutia biblických študijných skupiniek. V súčasnosti je na Slovensku 7 takých, o ktorých môžeme povedať, že sú súčasťou VBH. Na konci minulého letného semestra 2006/07 ich bolo 11 v týchto mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina 2, Martin, Banská Bystrica, Prešov, Košice 2 a Michalovce. V tomto semestri nezačali svoju činnosť skupinky v Bratislave, Trnave, jedna skupinka v Žiline. Zostatok členov skupinky v Banskej Bystrici sa rozhodli odčleniť od VBH a ísť „vlastnou nezávislou cestou“. Napriek tomu máme záujem naďalej kontaktovať kresťanov žijúcich na internátoch a povzbudzovať ich k vytváraniu biblických skupiniek. Tiež chceme pomôcť vo vytvorení skupiniek aj tým študentom, ktorí nás o to požiadajú. Skupinky sa stretávajú počas semestra, výnimočne i cez skúšobné obdobie. K ďalším aktivitám skupiniek patria tiež modlitebné stretnutia, príležitostné prednášky a besedy, premietanie filmov a iné špecifické akcie.

Víkendové stretnutia

Ďalšími pravidelnými akciami sú víkendové stretnutia, medzi ktoré na prvé miesto zaradím školenie vedúcich dva razy do roka vždy na začiatku semestra. Tešia nás priaznivé ohlasy na tieto stretnutia, je nám ale ľúto, že vedúci z niektorých miest tieto stretnutia neberú dostatočne vážne a nezúčastňujú sa ich. Minulý rok sme organizovali kurz Nákazlivé kresťanstvo, ktorý sa konal v Nitre ako odozva na vynikajúcu prácu tamojšej skupinky. Posledné štyri roky sa prestali organizovať skupinkové víkendovky (výnimkou je asi len Nitrianska skupinka), ktoré v minulosti boli veľkým prínosom pre budovanie vzťahov v rámci skupinky. Uvedené víkendovky vychádzali výlučne z iniciatívy samotných študentov, kde pracovníci VBH boli prizývaní k príprave resp. realizácii programu. Každý rok sme organizovali pravidelnú národnú konferenciu VBH, pričom za posledné dva roky je najnižšia účasť študentov. Nie je to len úkaz vo VBH, rozprávajú o tom aj pracovníci iných mládežníckych organizácii. Nad touto skutočnosťou je treba zamyslieť sa, prehodnotiť ju a v budúcnosti prispôsobiť požiadavkám doby. Konferencia VBH je príležitosťou pre študentov stretnúť sa v rámci Slovenska, vymeniť si informácie, zdieľať sa ako aj spoločne čerpať z pripravených tém prednášok a seminárov.

 

Tábory

V zime majú študenti možnosť zúčastniť sa zimných táborov. V minulosti bolo zvykom stretávať sa aj v lete. Po dlhšej pauze, sme tento rok spolu s poľským hnutím CHSA zorganizovali putovný, alebo turistický tábor v Západných Tatrách. Aj v tomto prípade platí, že študenti z niektorých miest sa uvedených akcií zúčastňujú iba sporadicky, resp. vôbec.

 

Vebová stránka VBH – www.vbh.sk

Počas minulého roka sme pripravili, v tomto roku nainštalovali a spustili do prevádzky novú vebovú stránku, ktorá obsahuje užívateľské rozhrania. Cieľom obnovy stránky je poskytovať najnovšie informácie zo života VBH a IFES, ako aj cez užívateľské rozhranie umožniť študentom, absolventom a sympatizantom VBH túto stránku spoluvytvárať pridávaním informácií, správ, blogov, diskusií a pod. Chceme touto cestou vytvoriť priestor pre vzdelávanie sprístupňovaním materiálov pre vedúcich skupiniek, textov prednášok a ďalších užitočných informácii.

 

1.2 Finančná situácia

Musíme sa na ňu pozerať z dvoch strán. Na jednej je potrebné si priznať, že počas posledných štyroch rokov sa ocitáme v situácii, ktorú môžeme označiť za viac ako kritickú. Príčin je určite viac, spomeniem aspoň dve. Finančná podpora od IFES klesá rýchlejšie ako sme schopní nahrádzať ju z vlastných zdrojov. Tento trend je pochopiteľný a daný rozširujúcimi sa možnosťami pre prácu IFES v celosvetovom meradle. Je tiež pochopiteľné, že ak sa má nejaká práca ukázať ako životaschopná, potrebuje si na seba zohnať financie. Druhým dôvodom, ktorý sa intenzívne prejavuje predovšetkým v posledných rokoch je výmenný kurz koruny. Máme samozrejme radosť zo stúpajúcej hodnoty slovenskej koruny, pravdou však je, že sme za posledné roky stratili z tohoto dôvodu zhruba tretinu podpory od IFES.
Za rok 2006 boli celkové príjmy VBH (bez kníhkupectva) 944.506,- Sk a výdavky 1.076.363,- Sk, čo znamená schodok v hospodárení vo výške 131.857,- Sk. Výdavky na mzdy predstavovali 622.938,- Sk, čo je 57,87 % celkových výdavkov. Pre informáciu uvádzam, že v podobných organizáciách ako je VBH predstavujú mzdové náklady až 75 % z výdavkov. Musíme tiež podotknúť, že vzhľadom na výšku odvodov a daní predstavovali z tejto sumy čisté mzdy, t.j. reálne príjmy zamestnancov len približne 60 % uvedenej sumy.
Druhý pohľad na finančnú situáciu je optimistickejší, aj keď skôr z dlhodobého hľadiska. Za minulý rok 2006 sme v daroch dostali 828.446,- Sk, z ktorých 178.344,- Sk (21,53%) predstavovala podpora od IFES a 650.102,- Sk, čiže 78,47 % podpora, ktorú získali samotní pracovníci či už doma, alebo v zahraničí. Potešiteľný je i zoznam darcov, ktorý za posledný rok stúpol.

 

1.3 Personálne otázky – zamestnanci VBH

Ak mám posledné štvorročné obdobie nejako charakterizovať, tak určite by mu prislúchal názov obdobie personálnych zmien, prevažne odchodov. Do 31. decembra 2003 vo VBH v práci medzi študentmi pracovali piati zamestnanci: Peter Synak, Peter Kozár, Silvia Valeková, Rastislav Navrátil a Martin Mražík. K 31. decembru 2003 ukončil prácu vo VBH Ing. Peter Kozár, ktorý začal pracovať v cirkvi. Od apríla 2004 vo VBH prestal pracovať Rastislav Navrátil, ktorý sa vrátil do praxe stavbára - projektanta. Od 1. júna 2004 prešiel Ing. Peter Synak v pozícii predsedu VBH na polovičný úväzok. V septembri 2004 do VBH nastúpila Mgr. Milka Badlovská, ktorá mala na starostí mestá Nitra, Trnava a Bratislava. Dňa 31. decembra 2004 ukončila prácu vo VBH v mestách Banská Bystrica, Zvolen a Martin, Ing. Silvia Valeková, ktorá teraz žije a pracuje v Anglicku. Ku 30.9. 2006 ukončil svoj pracovný pomer vo VBH dohodou Ing. Peter Synak, čím ukončil aj funkciu predsedu VBH. Kompetenciami predsedu Hnutia na návrh Ústrednej rady VBH bol poverený od 1. októbra 2006 až do riadnych volieb v roku 2007, Ing. Martin Mražík, PhD. Od októbra 2006 sme mali snahu prijať na polovičný pracovný pomer Mgr. Katku Škripcovú. Kvôli nedostatku finančných prostriedkov sme to však nemohli uskutočniť. Katka pracovala dobrovoľne s osobnou podporou niekoľkých darcov až do marca 2007, kedy prevažne vzhľadom na nedostatok času svoju prácu ukončila. Dňa 31. augusta 2007 svoj pracovný pomer vo VBH ukončila Mgr. Milka Baldovská, ktorá teraz pracuje ako učiteľka na anglickom gymnáziu v Bratislave. Milka prejavila ochotu naďalej VBH pomáhať na dobrovoľnej báze, za čo sme jej veľmi vďační. Ostali sme teda pri počte zamestnancov v práci medzi študentmi 1, čo nie je samozrejme jednoduché, ale pevne verím, že v budúcnosti môžu počty zamestnancov už len rásť.
Okrem študentskej práce, patrí k VBH aj kníhkupectvo Jonatán na Legionárskej ulici č.2 v Bratislave. V kníhkupectve pracujú Zuzka Potančoková a Ing. Libuška Synaková, ktorá robí zároveň aj administratívne práce pre celé VBH.
Momentálny stav oficiálnych zamestnancov (pracujúcich na základe pracovnej zmluvy) je teda nasledovný: Martin Mražík ako poverený vedúci celého VBH, Libuška Synaková administratíva a kníhkupectvo Jonatán a Zuzka Potančoková predavačka v kníhkupectve.

 

1.4 Dobrovoľníci

S vďakou by som tiež chcel spomenúť dobrovoľníkov spomedzi bývalých študentov VBH, ktorí nám obetavo pomáhali a niektorí naďalej pomáhajú popri svojom zamestnaní v rôznych mestách. Spomeniem Lea Balca pôsobiacom v Nitre, ktorého by sme mohli zaradiť pomaly už medzi veteránov, ďalej uvediem stále aktívneho Rada Švardu tiež v Nitre a Janku Červeňákovú, ktorá sa už presťahovala do Bratislavy. Ďalej spomeniem Janka Šimka a Petra Hruba v Žiline, Mariku Petrovičovú v Prešove, Renátku Kotorovú a Romana Lajoša v Košiciach. Od nového semestra som oslovil o odbrovoľnú spoluprácu ďalších ľudí, z ktorých sa aktívne zapojili Kelly Shatchuk v Banskej Bystrici a Roman Valanec v Martine.
Nemenej dôležitou je aj informácia o práci Ing. Zuzky Šimkovej, ktorá sa už mnohým predstavila za hlavičkou emailovej adresy info@vbh.sk. Zuzka nám od júla tohto roku pomáha v oblasti Public Relations – propagácia VBH a komunikácia.

 

1.5 Ústredná rada VBH

Rada VBH je dozorným orgánom Hnutia. Rada VBH pracovala od roku 2003 v zložení: Predseda Ing. Ján Šimko, členovia: Ing. Leo Balco, PaedDr. Roman Baranovič, Ing. Monika Meltzerová a Ing. Peter Synak v pozícii predsedu Hnutia. V priebehu volebného obdobia bol na zasadnutia ÚR prizvaný Ing. Martin Mražík, PhD., keďže sa schyľovalo ku zmene na poste predsedu Hnutia. Po odchode Petra Synaka z pozície predsedu Hnutia, sa členovia ÚR rozhodli Petra kooptovať do svojich radov. Na základe vývoja a situácie, sa v tomto roku členovia ÚR rozhodli osloviť Ing. Petra Kozára o členstvo v Ústrednej rade VBH, ktorý pozvanie prijal a zúčastnil sa aj na tohtoročnom treťom riadnom zasadaní ÚR VBH. V nasledujúcich voľbách za riadnych členov ÚR VBH kandidujú: Ing. Ján Šimko, Ing. Leopold Balco, PaedDr. Roman Baranovič, Ing. Monika Meltzerová, Ing. Peter Synak a Ing. Peter Kozár, ktorý si spomedzi seba zvolia predsedu ÚR VBH. Podľa stanov VBH, je členom ÚR VBH aj predseda Hnutia. Na post predsedu Hnutia v nasledujúcich voľbách kandiduje Ing. Martin Mražík, PhD.